WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
w Bydgoszczy
  
 
MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
CZAS PRACY KIEROWCY

1 lit. a) Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006

 

KRYTERIA

OKRES ROZLICZENIOWY

WYMIAR

GRANICE DZIAŁÓW OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

dzienny
czas prowadzenia

pomiędzy dwoma odpoczynkami

9 godz.

10 godz.

(2 x w tygodniu)

pomiędzy odpoczynkami dziennymi

lub tygodniowymi

tygodniowy
czas prowadzenia

1 tydzień

56 godz.

poniedziałek  godz. 0.00
niedziela godz. 24.00

dwutygodniowy

czas prowadzenia

2 tygodnie

90 godz.

poniedziałek  godz. 0.00
niedziela godz. 24.00

przerwy

4 godz. 30 min.

45 min.

15 min. + 30 min.

4 godz. 30 min. jazdy

 

 

KRYTERIA

OKRES ROZLICZENIOWY

WYMIAR

GRANICE DZIAŁÓW OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

UWAGI

odpoczynek dzienny regularny

24 godz.

11 godz.

3 godz. + 9 godz.

(dzielony)

odpoczynek tygodniowy

lub dobowy

brak rekompensaty

odpoczynek dzienny skrócony

24 godz.

9 godz. – 11 godz.

odpoczynek tygodniowy

lub dobowy

brak rekompensaty;

dozwolone 3 x pomiędzy odpoczynkami

tygodniowymi

odpoczynek tygodniowy regularny

6 okresów 24 godz.

45 godz.

od poprzedniego okresu odpoczynku

 

odpoczynek tygodniowy skrócony

6 okresów 24 godz.

24 godz. – 45 godz.

od poprzedniego okresu odpoczynku

rekompensata przed upływem trzeciego tygodnia z innym, co najmniej
9 godz. odpoczynkiem

 

 

 

 

KRYTERIA

OKRES ROZLICZENIOWY

WYMIAR

UWAGI

odpoczynek dzienny
w załodze

30 godz.

9 godz.

 

odpoczynek dzienny podczas przewozu pociągiem lub promem

24 godz.

11 godz.

można przerwać dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi nie dłużej niż

1 godz.; kierowca musi dysponować koją lub kuszetką

 

 Ad. 1 lit. b)
Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006
Wyłączenia (art. 3)
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, które to pojazdy są używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej
i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych,
w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;
e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub
w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy;
i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.
Wyłączenia (art. 13)
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych;
b) pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;
c) ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej,
w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem lub użytkownikiem takiego pojazdu;
d) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych.
Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
e) pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2300 km2 w strefach, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem, lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;
f) pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;
g) pojazdami używanymi do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;
h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych
i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;
i) pojazdami wyposażonymi w 10 do 17 miejsc siedzących, używanymi wyłącznie do niezarobkowego przewozu osób;
j) specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;
k) specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;
l) pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych oraz odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce;
m) specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych;
n) pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
o) pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;
p) pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 100 km.