WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
w Bydgoszczy
  
 
MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy 
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Dokładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.
Wszelkie utrudnienia w dostępności staramy się usuwać w miarę możliwości inspekcji
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Nowak
E-mail: k.nowak@witd.bydgoszcz.pl
Telefon: 52 323 83 43
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: WITD Bydgoszcz
Adres: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
E-mail: k.nowak@witd.bydgoszcz.pl
Telefon: 52 323 83 43
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W każdym koniecznym przypadku zagwarantowany jest alternatywny dostęp do budynku poprzez zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.
Wejście do budynku i wjazd samochodem możliwy jest od możliwe jest od ulicy Hetmańskiej.
W budynku nie ma windy. Nie ma też oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny – tablica informacyjna oraz w sposób głosowy – osobowy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
Kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy możliwy jest w szczególności poprzez:
1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl
2. przesyłanie faksów na numer 52 323 83 45
3. platformę ePUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym - skrzynka ePUAP: XXXXXX
4. korespondencję pisemną na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
5. dyżur informacyjny prowadzony w każdy piątek w godzinach 9:00 - 15:00, pod numerem telefonu 52 323 83 56,
6. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.
 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Kujawsko -Pomorski Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu, e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP - opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
PJM (polski język migowy),
SJM (system językowo-migowy),
SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.  Dokładamy wszelkich starań aby sukcesywnie eliminować wszystkie bariery i tym samym spełniać wytyczne zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 poz. 1696 z późniejszymi zmianami).
 

 
 
AKTUALNOŚCI | STRUKTURA WITD | INFORMACJE | GALERIA | PORADY | KONTAKT
Projekt i wykonanie Inter-Comp.Pl
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności