WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
w Bydgoszczy
  
 
MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, dalej zwany WITD w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28

Możecie się z nami kontaktować w następujący sposób

·         listownie: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

·         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /WITD-BYDGOSZCZ/SkrytkaESP

·         pocztą e-mail: bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl

·         telefonicznie: 52 323 83 43

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Daria Kolad. Możecie się Państwo z nim kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych.

Kontakt z IOD  możliwy jest  za pomocą

·         elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /WITD-BYDGOSZCZ/SkrytkaESP

·         adresu e-mail: iod@witd.bydgoszcz.pl

·         listownie: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, art. 50 UTD[2]).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie  jak również  organy  właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym WITD w Bydgoszczy przekazał  Państwa wniosek.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń [3] oraz podmioty, z którymi WITD w Bydgoszczy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz podmioty z  którymi WITD w Bydgoszczy zawarł umowę w związku z korzystaniem przez WITD w Bydgoszczy z powierzchni do archiwizacji dokumentacji.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawa do:

·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

·         prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO 

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

[3] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

 Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), uprzejmie informujemy:

1.            Administratorem Pani/Pan Danych Osobowych jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

z siedzibą w ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz Tel: (52) 323 83 43; Fax: (52)  323 83 43, e- mail:  bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl

2.            Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego powołał Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem, e-mai: iod@witd.bydgoszcz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

(z dopiskiem ochrona danych osobowych).

3.            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·             Rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania zwalczania czynów zabronionych w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

·             Realizacji ustawowych zadań  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego  Inspektora  Transportu Drogowego.

·             Nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.

4.            Posiada Pani/Pan prawo do :

·             dostępu do swoich danych,

·             sprostowania swoich danych osobowych,

·             ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

·             usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

·             wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

 

 
 
AKTUALNOŚCI | STRUKTURA WITD | INFORMACJE | GALERIA | PORADY | KONTAKT
Projekt i wykonanie Inter-Comp.Pl
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności